Onderwijs en kwaliteit

De wereld verandert snel en hoe spelen wij hierop in om de leerlingen van onze scholen goed voor te bereiden op hun toekomst.

Voor jou als ouder/verzorger is het van belang dat jouw kind goed onderwijs krijgt in een veilige omgeving en in een omgeving die past bij jouw kind. Bij Talent streven wij elke dag om de hoogste kwaliteit onderwijs aan jouw kind te bieden. Op de websites van de scholen kun je meer informatie vinden en natuurlijk ben je van harte welkom om een kijkje te nemen op de school van jouw keuze.

Werken aan kwaliteit; de professional doet ertoe

De kwaliteit van het onderwijs is voor een belangrijk deel het resultaat van het handelen van de professionals die dagelijks werken in de scholen. Daarnaast zijn de beschikbare lesmethoden, middelen en een veilige pedagogische omgeving van belang. Bij Talent werken alle onderwijsprofessionals dagelijks aan de kwaliteit van het onderwijs. In de scholen wordt planmatig gewerkt aan de doelen en acties uit het schoolplan van de school. De doelen en acties zijn een afgeleide van de Talent doelenkaart. Hierin staan de ambities tot en met 2023 beschreven. Via de Talentacademie verdiepen leraren hun kennis en leren we met en van elkaar. Ook is er is ruimte voor collegiale consultatie en delen we de goede maar ook minder goede voorbeelden met elkaar. Alle scholen nemen vanaf juli 2019 met een team deel aan het twee jarige traject High performing schools.

Zicht op de kwaliteit van het onderwijs; doelbewust in beweging

Op alle scholen van Talent wordt gewerkt met een leerlingvolgsysteem waarmee de ontwikkeling op school-, groeps- en individueel niveau wordt bijgehouden. Schoolteams bespreken de behaalde resultaten met elkaar. De directeuren bespreken de opbrengsten en schoolontwikkelingen met elkaar tijdens een directieberaad. Talent heeft een intern auditteam bestaande uit leraren, directeuren en ib'ers. Zij visiteren om de twee jaar een school en brengen daarvan verslag uit aan de school en het bestuur. De school wordt gevraagd aan te geven tot welke acties de uitkomsten van de visitatie leiden en wat daarvoor nodig is. Om het jaar houden wij een tevredenheidsonderzoek onder ouders, leerlingen en leraren. Aandachtspunten worden besproken en waar nodig wordt actie ingezet. Bij de laatste afname (maart 2019) was de tevredenheid bij alle drie de geledingen hoog.

Transparant verantwoorden; gedreven doen wat we zeggen

Bestuur en raad van toezicht doen frequent schoolbezoeken. Daarnaast de spreken de directeuren met het bestuur de opbrengsten van de school. Het bestuur verantwoordt zich intern aan de raad van toezicht en extern aan de Onderwijsinspectie. In ons jaarverslag laten wij zien op welke manier we onze beloftes zijn nagekomen. Om beter zicht te krijgen op het bestuurlijk handelen neem het bestuur deel aan de bestuurlijke visitatie van de PO raad.

Meer informatie?

In de Doelenkaart en op de websites van de scholen kun je meer lezen over de ambities en de visie van het bestuur en van de scholen.

Op Scholen op de kaart kun je meer informatie vinden over alle basisscholen in Nederland en kun je scholen met elkaar vergelijken.