Medezeggenschap

Medezeggenschap

Elke school heeft een medezeggenschapsraad (MR). Deze raad bestaat uit ouders/verzorgers en medewerkers van de school. De leden worden gekozen door de ouders/verzorgers en medewerkers van de school. De MR vergadert een aantal keer per jaar en bespreekt zaken als het formatieplan, aanname nieuw personeel, huisvesting en begroting van de school. Ook adviseert de MR (gevraagd en ongevraagd) over beleidszaken van de school en verleent zij al dan niet toestemming bij het nemen van besluiten. De MR voert overleg met de directeur van de school. Meer informatie en contactgegevens over de MR vind je op de website van de scholen.

Naast de MR is er een overkoepelende Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De GMR bestaat uit ouders/verzorgers en medewerkers van iedere Talent-school. De GMR overlegt met de bestuurder van Talent over onderwerpen die van belang zijn voor alle scholen. De leden worden gekozen door de medezeggenschapsraden van de scholen.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

De GMR is op grond van de Wet Medezeggenschap op School (WMS) het orgaan dat inspraak heeft op het beleid van het schoolbestuur dat voor alle scholen geldt. De GMR (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad) vertegenwoordigt de belangen van alle ouders/verzorgers en alle medewerkers binnen de stichting. Op specifieke onderdelen heeft een van de beide vertegenwoordigers in de GMR (ouders/verzorgers of medewerkers) een advies- of instemmingsbevoegdheid. Zij verleent instemming en geeft gevraagd (maar ook ongevraagd) advies over zaken die voor alle scholen binnen de stichting van toepassing zijn. De GMR vergadert ongeveer zes keer per jaar.

De GMR en het CvB hechten veel waarde aan het optimaal faciliteren van het primaire proces en zoeken samen naar een nog betere toekomst voor het openbaar onderwijs in Hoorn, Blokker en Zwaag.

De MR en de GMR handelen beide op grond van de Wet Medezeggenschap op School (WMS)

Heb je vragen over de GMR, stuur dan een e-mail naar GMR@talenthoorn.nl.

Correspondentie voor de GMR kun je sturen naar bovenstaand e-mailadres of naar:
SCIO Groep
t.a.v. GMR
van Dedemstraat 6 BC
1624 NN Hoorn