Directieteam, bestuur en toezicht

Stichting Talent is onderdeel van SCIO Groep voor opvang en onderwijs. SCIO Groep heeft een college van bestuur en een raad van toezicht. Het bestuur werkt nauw samen met het directieteam van Talent.

Directieteam

Het directieteam bestaat uit de directeuren van de kindcentra van Talent en zij zijn de verbindende schakel tussen de locaties van Talent en het college van bestuur (CvB). Het directieteam vergadert twee keer per maand, doet voorstellen voor het beleid en past het vastgestelde beleid toe in de kindcentra. De directeuren zijn verantwoordelijk voor de resultaten van hun kindcentrum. Het directieteam wordt aangestuurd door de Directeur Talent opvang en onderwijs. Deze directeur vormt samen met drie andere sectordirecteuren het management team van de SCIO Groep.

Bestuur

Het college van bestuur (CvB) wordt gevormd door een bestuurder. Het CvB is het bevoegd gezag zoals bedoeld onder de onderwijswetgeving. Het CvB voert de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden uit in overeenstemming met deze wet- en regelgeving. Het CvB doet dit in nauwe afstemming met de sectordirecteuren, de raad van toezicht (RvT) en de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Ook heeft het CvB regelmatig overleg met partners uit de regio.Marjan Terpstra
College van Bestuur
m.terpstra@sciogroep.nl
0229 - 743 743

Raad van toezicht (RvT)

De Raad van Toezicht (RvT) van SCIO Groep bestaat uit vijf leden die zich nauw verwant voelen met zowel het openbaar onderwijs als de kinderopvang. Het toezicht draagt bij aan het bereiken van de organisatiedoelen van SCIO en onderliggende organisaties en biedt zowel ondersteuning als tegenkracht aan het bestuur. De RvT vervult drie rollen die door het wettelijk kader, de statuten en de Code Goed bestuur PO en Governance Code Kinderopvang aan de Raad zijn toegekend. De voorzitter van de RvT is mevrouw Claudia van Doesburg.
De drie rollen van de RvT zijn:
  • toezichthouder op het functioneren van de organisatie in het algemeen en het CvB in het bijzonder;
  • adviseur voor en belangrijke sparringpartner voor het CvB;
  • is de werkgever van het CvB.
De RvT neemt besluiten in:
  • het goedkeuren van de begroting;
  • de jaarrekening;
  • het meerjarig strategisch plan.
De RvT vergadert zes keer per jaar met het CvB over de voortgang van beleid, de bedrijfsvoering en de actuele ontwikkelingen binnen de stichting. Naast de locatiebezoeken heeft de RvT ook jaarlijks contact met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Ook houdt de RvT periodiek zelfevaluaties.

Elke 4 jaar worden de leden opnieuw gekozen en elk lid mag maximaal acht jaar zitting nemen in de raad van toezicht.

Correspondentie voor de raad van toezicht kunt u sturen naar:
SCIO Groep
t.a.v. Raad van toezicht
Van Dedemstraat 6 B-C
1624 NN Hoorn